ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข่าวรับสมัตรงาน

ข่าวรับสมัครผู้เช่าพื้นที่

รายงานผลการดำเนินงานและผลงานเด่นของงานนิทรรศการ

รายงานผลการดำเนินงานและผลงานเด่น ของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “นิทรรศการเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563”

รายงานผลการดำเนินงานและผลงานเด่น ของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “นิทรรศการในงานวันดินโลก ปี 2563 หัวข้อ ข้าวโพดเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์”

รายงานผลการดำเนินงานและผลงานเด่น ของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “นิทรรศการในงานนนทรีอีสาน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เรื่อง ข้าวโพดเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร และอาหารสัตว์”

ประมวลภาพงานนิทรรศการวันดินโลก(World Soil Day) ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาวันที่ 4-8 ธันวาคม 2563

ผู้ทรงคุณวุฒิจากสวก. ชมแปลงทดลองที่ไร่สุวรรณเพื่อประเมินโครงการ และพิจารณาโครงการใหม่

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นครราชสีมาจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตข้าวโพดหมักคุณภาพสูง

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาดูงานระบบชลประทานและการจัดการน้ำของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด

รางวัลการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14

ผลกระทบของสารนิโคซัลฟูรอนต่อข้าวโพดลูกผสมก่อนการค้าและสายพันธุ์แท้

Effect of Nicosulfuron to Pre-commercial Field Corn Hybrids and Inbred Lines

ไฟล์ประกอบการนำเสนอ