การวิจัยและพัฒนาข้าวโพดฝักอ่อนที่ไม่ต้องถอดยอด : พันธุ์เกษตรศาสตร์ 1

[embeddoc url=”http://iicrd.ku.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/พันธุ์เกษตรศาสตร์1.pdf” viewer=”google”]