ผลงานวิจัย น.ส.บงกชมาศ โสภา

1. บงกชมาศ  โสภา อำไพ พรหมณเรศ  เสาวนีย์  ฝัดศิริ. 2560. ผลของการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิต่ำต่อคุณภาพของข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 ที่ผ่านการต้ม. ใน การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่  38 วันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปาอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ หน้าที่ 256 – 263.

2. บงกชมาศ  โสภา อำไพ พรหมณเรศ  เสาวนีย์  ฝัดศิริ. 2561. การเปรียบเทียบคุณภาพของน้ำนมข้าวโพดที่ผลิตจากข้าวโพดที่เก็บรักษาในอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิต่ำ. ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 วันที่ 2-3 ส.ค. 61 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. หน้าที่ 153 – 160.

3. บงกชมาศ โสภา อาไพ พรหมณเรศ เสาวนีย์ ฝัดศิริ และธารงศิลป โพธิสูง. 2562.  องค์ประกอบทางเคมีของข้าวฟ่างพันธุ์แท้และพันธุ์ลูกผสมที่ทนต่อสภาพแห้งแล้ง. ใน การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่  39 วันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมลพบุรี อินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี. หน้าที่ 203 – 210.

4. บงกชมาศ โสภา เสาวนีย์ ฝัดศิริ ชฎามาศ จิตต์เลขา และ สุวีณา จันทพิรักษ์. 2562. ไอศกรีมข้าวโพดหวานสีม่วงเพื่อสุขภาพ. ว. วิทยาศาสตร์เกษตร 50 (2) (พิเศษ) : 57-60.