ผลงานวิจัย นายประเสริฐ ถาหล้า

1. กิตติ สัจจาวัฒนา ปริวัฒน์  ใจประเสริฐ และ ประเสริฐ ถาหล้า. 2555. การสำรวจและรวบรวมพันธุ์พืชให้สีย้อมบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารนเรศวรพะเยา. (5):61 – 68. สำนักงานกองบรรณาธิการ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา. จังหวัดพะเยา.

2. ประเสริฐ ถาหล้า โชคชัย เอกทัศนาวรรณ และ กิตติ  สัจจาวัฒนา. 2555. การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ใหม่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาและเชียงราย. วารสารแก่นเกษตร.40(4):83–90. หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา. จังหวัดขอนแก่น.      

3. ประเสริฐ ถาหล้า และ กิตติ สัจจาวัฒนา. 2556. การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ให้เซลลูโลสสูง. ใน รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง นักวิจัยกับการพัฒนาประเทศ 17– 18 มกราคมณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา. จังหวัดพะเยา.

4. ประเสริฐ ถาหล้า โชคชัย เอกทัศนาวรรณ และเสาวนีย์ ฝัดศิริ. 2557. การเปรียบเทียบผลผลิตเมล็ดพันธุ์และลักษณะทางการเกษตรของแถวสายพันธุ์แม่ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวพันธุ์เกษตรศาสตร์ 3. ใน เรื่องเต็มการประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6: วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครนายก:หน้า. 313-319.

5. ประเสริฐ ถาหล้า กิจติศักดิ์ คุ้มหน่อแนว ณัฐวัตร แก้วงาม และกิตติ สัจจาวัฒนา. 2557. อิทธิพลของการให้น้ำต่อการให้ผลผลิตยางพาราในพื้นที่สวนเกษตรกร ตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา ประเทศไทย. วารสารแก่นเกษตร. 42 (1):423–429.จังหวัดขอนแก่น.

6.ประเสริฐ ถาหล้า ณัฐวัตร แก้วงาม กิจติศักดิ์ คุ้มหน่อแนว และกิตติ สัจจาวัฒนา. 2557. ผลของช่วงเวลาการกรีดและระบบการกรีดต่อการให้ผลผลิตน้ำยางของยางพารา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ประเทศไทย. ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13: วันที่ 20-31 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดขอนแก่น: หน้า. 353-361

7. ประเสริฐ ถาหล้าโชคชัย เอกทัศนาวรรณ และกิตติ สัจจาวัฒนา. 2557. การทดสอบผลผลิตก่อนการจำหน่ายข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ใหม่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาและเชียงราย. วารสาร Naresuan University Journal: Science and Technology 2014; 22 (3):102–109.จังหวัดพิษณุโลก.

8. ประเสริฐ ถาหล้า โชคชัย เอกทัศนาวรรณ เสาวนีย์ ฝัดศิริขวัญชนก หอมทองเบญจวรรณ สัณฐิติการย์ ลดาวัลย์ จันทะนูศร และ สุนิสา สุวรรณเกตุ. 2558. การเปรียบเทียบผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรของแถวสายพันธุ์แม่ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ใหม่ KSSC 306 . ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้ง ที่ 37: วันที่ 5-7 สิงหาคม 2558 ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา: หน้า. 394-405. 

9. ประเสริฐ ถาหล้าชฎามาศ จิตต์เลขา เสาวนีย์ ฝัดศิริโชคชัย เอกทัศนาวรรณและ ธำรงศิลปโพธิสูง. 2560. การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรของข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์แท้ก่อนการค้า 4 สายพันธุ์. ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: วันที่ 31 มกราคม-2กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพมหานคร: หน้า. 242-249. 

10. ประเสริฐ ถาหล้า ชฎามาศ จิตต์เลขา ยุวดี อินจันทร์ เสาวนีย์ ฝัดศิริ โชคชัย เอกทัศนาวรรณ และ ธำรงศิลปโพธิสูง. 2560. การทดสอบผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ Kwsx 107 ก่อนการค้า. ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 38: วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา, นครสวรรค์: หน้า. 144-149. 

11. ประเสริฐ ถาหล้า ชฎามาศ จิตต์เลขา ยุวดี อินจันทร์ โชคชัย เอกทัศนาวรรณ และ ธำรงศิลปโพธิสูง. 2561. การทดสอบผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ Kwsx91 ก่อนการค้า. ใน การสัมมนาวิชาการข้าวโพดฝักสด ครั้งที่ 8 “ข้าวโพดฝักสด…สานพลังประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”  วันที่ 6-8 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ และไร่พีบี วัลเล่ย์ เชียงราย.จังหวัดเชียงราย.

12.ประเสริฐ ถาหล้า ชฎามาศ จิตต์เลขา ยุวดี อินจันทร์ ธำรงศิลปโพธิสูง และชัยมงคล ตะนะสอน. 2562. การทดสอบผลผลิตพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวก่อนการค้า ในไร่เกษตรกรจังหวัดลพบุรี. ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้ง ที่ 39: วันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ทจังหวัดลพบุรี: หน้า. 143-150.

13. ประเสริฐ ถาหล้า, ยุวดี อินจันทร์ และ โชคชัย เอกทัศนาวรรณ. 2563. การทดสอบผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ใหม่ก่อนการค้า. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง ที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกา แพงแสน ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 จ.นครปฐม