ผลงานวิจัยน.ส.อุทุมพร ไชยวงษ์

1.Thaiwong N. and Chaiwong U. 2020. Suitable temperature of corn silk tea: Physical  properties, Total Phenolic content, Antioxidant activity and Flavonoid content. FAB. (in press)

2. อุทุมพร ไชยวงษ์ อภิญญา เชื้อช่างเขียน หทัยรินทร์  ชำนาญการ  ศรายุทธ์  มุสุ. 2560. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดของเกษตรกรในระบบพันธะสัญญากรณีศึกษาระบบการปลูกข้าวโพดหวานของหน่วยงานราชการ (ไร่สุวรรณ).การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 38, 25-27 กรกฎาคม 2560, ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์., หน้า 295-301.

3.อภิญญา เชื้อช่างเขียน อุทุมพร ไชยวงษ์ และ อนุพงศ์ วงศ์ไชย. 2561. ต้นทุนและผลตอบแทนในการเพาะปลูกข้าวโพดหวานฝักสดของเกษตรกรภายใต้ระบบพันธะสัญญากับศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ. วารสารแก่นเกษตร. 41(1): 683 – 689.

4. UtumpornChaiwong, Yimyam N, Rerkasem K and Rerkasem B. 2012. Green Manure for Highland Paddy in Mountainous Areas. CMU. J. Nat. Sci. Special issue on the internationalconference entitled. The Role of Agriculture and Natural Resources. 11(1) : 103-107.

5. UtumpornChaiwong,SansaneeJamjod, KanokRerkasem and BenjavanRerkasem. 2005. Farmers’seed selection and improvement for cooking quality in local MoeiNongpopulations. Poster presented at AmoraHoltle: The Diversity, Management, Protection and Utilization of local rice germplasm. 1-2 August 2005. AmoraholtleChiangmai, Thailand.