การปลูกข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์เกษตรศาสตร์ 3

[embeddoc url=”http://iicrd.ku.ac.th/wp-content/uploads/2020/06/แผ่นผับ-ฝักอ่อน-ปี-2563.pdf” viewer=”google”]