ประกาศเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร

ประกาศเงื่อนไขใบสมัคร-ตลาดนัด1-64