ผู้ทรงคุณวุฒิจากสวก. ชมแปลงทดลองที่ไร่สุวรรณเพื่อประเมินโครงการ และพิจารณาโครงการใหม่