ผลกระทบของสารนิโคซัลฟูรอนต่อข้าวโพดลูกผสมก่อนการค้าและสายพันธุ์แท้
Effect of Nicosulfuron to Pre-commercial Field Corn Hybrids and Inbred Lines