ผลงานวิจัย น.ส.ณัฐนี จุติโรจน์ปกรณ์

1. ณัฐนี จุติโรจน์ปกรณ์  วิทิตร ใจอารีย์  พีรนุช จอมพุก และชูศักดิ์ จอมพุก. 2559. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยวสีม่วง. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 8 – 9 ธันวาคม 2559. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. หน้า  22-31.

2. ณัฐนี จุติโรจน์ปกรณ์ ชูศักดิ์ จอมพุก สรรเสริญ จำปาทอง1 และ โรจนพงศ์ ไชยสิทธิ์. 2563. การประเมินสายพันธุ์แท้ข้าวโพดปรับปรุงใหม่อายุเก็บเกี่ยวสั้น ใน 2 สภาพแวดล้อม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง ที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกา แพงแสน ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 จ.นครปฐม