ผลงานวิจัย น.ส.ปวีณา ทองเหลือง

  1. ปวีณา ทองเหลือง สดใส ช่างสลัก และสำราญ ศรีชมพร. 2563. การใช้ปุ๋ยเฉพาะพื้นที่สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง ที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกา แพงแสน ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 จ.นครปฐม