ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มศักยภาพในการผลิตทางการเกษตรเพื่อพัฒนาสู่สมาร์ทฟาร์ม” ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 21-24 ธันวาคม 2563 ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์