สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่อาคารที่ทำการศูนย์ฯ ชั้น 2 โทร. 061 – 5585281