โครงการวิจัยปี 2563

 1. ฤทธิ์คงทนของสารกำจัดแมลงในการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด Spodoptera furgiperda J.E. Smith (น.ส. แสงแข น้าวานิช)
 2. การผลิตฝ้ายเพื่อรักษาสายพันธุ์ดี (น.ส. แสงแข น้าวานิช)
 3. Gravimetric trial of Pherogen™ Dispenser Pheromone Treatment for Fall Armyworm, Spodoptera frugiperda in Grain Corn (น.ส. แสงแข น้าวานิช)
 4. พัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีม่วงและข้าวโพดข้าวเหนียว (น.ส.สดใส ช่างสลัก)
 5. การทดลองข้าวโพดในระดับไร่เกษตรกร (น.ส.สดใส ช่างสลัก)
 6. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดแบบประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์ (นายนพพงศ์ จุนจอหอ)
 7. การศึกษาระยะเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใยฝ้ายสีเขียว (นางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์)
 8. การพัฒนาสายพันธุ์อินเบรดและปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานเพื่อแปรรูป (น.ส.ชฎามาศ จิตต์เลขา)
 9. การพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดหวานลูกผสม (น.ส.ชฎามาศ จิตต์เลขา)
 10. ทดสอบความต้านทานและป้องกันกำจัดโรคที่สำคัญของข้าวโพด  (น.ส. วราภรณ์ บุญเกิด)
 11. การทดสอบความต้านทานโรคของข้าวโพด  (น.ส. วราภรณ์ บุญเกิด)
 12. การใช้ประโยชน์จากกากข้าวโพดหวานเพื่อทดแทนแป้งสาลีในบราวนี่ ( น.ส. บงกชมาศ โสภา)
 13. การพัฒนาข้าวฟ่างหวานพันธุ์ใหม่ให้ผลผลิตต้นสดและความหวานสูง (นางอำไพ พรหมณเรศ)
 14. การใช้พืชตระกูลถั่วเพื่อระบบการปลูกข้าวโพดอย่างยั่งยืน Leguminous species for sustainable corn cropping system (น.ส.อุทุมพร ไชยวงษ์)
 15. การพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดหวานลูกผสม (นายประเสริฐ ถาหล้า)
 16. ระยะปลูกที่เหมาะสมของข้าวโพดหวานภายใต้ระบบน้ำหยดใต้ผิวดิน (นางยุวดี อินจันทร์)
 17. การตอบสนองของข้าวโพดหวานสีม่วง ต่อการใช้ปุ๋ย และระยะปลูกในชุดดินปากช่อง (น.ส.ปวีณา ทองเหลือง)
 18. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวโพดสายพันธุ์แท้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุล (น.ส. ศุภรา จันทร์คืน)
 19. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากกากเมล็ดข้าวโพดหวานเหลือใช้ (น.ส. ศุภรา จันทร์คืน)
 20. การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตข้าวโพดลูกผสมก่อนการค้าของ  ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ว่าที่ รต.โรจนพงศ์ ไชยสิทธิ์)
 21. การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกข้าวโพดไร่ลูกผสมดีเด่นพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาโดยภาครัฐเพื่อปลูกในฤดูแล้ง ฤดูต้นฝน และฤดูปลายฝน (ว่าที่ รต.โรจนพงศ์ ไชยสิทธิ์)
 22. การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมอายุเก็บเกี่ยวสั้นและให้ผลผลิตสูง (2562) (น.ส.ณัฐนี จุติโรจน์ปกรณ์)
 23. การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดสองฝัก (2563) เพื่อเพิ่มผลผลิตในข้าวโพดไร่ลูกผสม (น.ส.ณัฐนี จุติโรจน์ปกรณ์)
 24. การทดสอบผลผลิตข้าวโพดหวานพันธุ์การค้าในไร่เกษตรกร (นายกิตติศักดิ์ ศรีชมพร)
 25. การผลิตข้าวโพดหวานด้วยระบบน้ำหยดใต้ผิวดินร่วมกับการปลูกพืชแบบไม่ไถพรวน (นายชาญณรงค์ ตั้งคณาทรัพย์)