คณะผู้บริหารศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.สุตเขตต์  นาคะเสถียร

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

รศ.ธานี  ศรีวงศ์ชัย
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ. พนามาศ  ตรีวรรณกุล
ฝ่ายหารายได้

น.ส.แสงแข  น้าวานิช
ฝ่ายงานวิจัย

น.ส.สดใส  ช่างสลัก
ฝ่ายบริการวิชาการ

นางพิทยาภรณ์  สุภรณ์พัฒน์
ฝ่ายบริหารและธุรการ

นายชาญณรงค์  ตั้งคณาทรัพย์
ฝ่ายบริการงานวิจัย