หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ งานฝึกงานนิสิต

นางอำไพ พรหมณเรศ

โทรศัพท์ 061-5585281 E-mail: ijsapr@ku.ac.th

ภาพกิจกรรมการฝึกงานนิสิต

หลักเกณฑ์การรับนิสิต หรือนักศึกษาเข้าฝึกงาน