อาคาร หอพัก 2 มีเตียงนอนขนาด 3 ฟุต จำนวน 3 เตียง/ห้อง ห้องน้ำรวม พักได้ทั้งสิ้น 30 คน คิดค่าที่พักในอัตรา 100 บาท/คน/คืน

อาคารหอพัก 4 มีเตียงนอนขนาด 3 ฟุต จำนวน 20 เตียง และ มีเตียง 2 ชั้น 23 เตียง (46 คน) คิดค่าที่พักในอัตรา 100 บาท/คน/คืน