ผลงานวิจัย น.ส.วราภรณ์ บุญเกิด

1. วราภรณ์ บุญเกิด จิระเดช แจ่มสว่าง และวรรณวิไล อินทนู. 2551. การใช้เชื้อรา Trichoderma harzianum ร่วมกับเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. ควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริก. วิทยาศาสตร์เกษตร. 39 (2): 215-224.

2. วราภรณ์ บุญเกิด จิระเดช แจ่มสว่าง สุดฤดี ประเทืองวงศ์ สุพจน์ กาเซ็ม และจีรนันท์ แหยมสูงเนิน.2553. ประสิทธิภาพเชื้อรา Trichoderma harzianum ต่อการลดปริมาณเชื้อรา Aspergillus spp. ในแปลงปลูกข้าวโพดโดยชีววิธี. ใน รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 17-19 มิถุนายน 2553. โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี. หน้า 234-242.

3. วราภรณ์ บุญเกิด สุพจน์ กาเซ็ม พัชรวิภา ใจจักรคำ วันชัย เย็นเพชร จีรนันท์ แหยมสูงเนิน และสุดฤดี ประเทืองวงศ์. 2554. การพัฒนา ISSR Marker เพื่อการศึกษาสายพันธุ์เชื้อ Exserohilum turcicum สาเหตุโรคใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพด. ใน รายงานการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35 24-27 พฤษภาคม 2554 โรงแรมมารวย การ์เด้น. หน้า 215-221.

4. วราภรณ์ บุญเกิด สุพจน์ กาเซ็ม พัชรวิภา ใจจักรคำ วันชัย เย็นเพชร จีรนันท์ แหยมสูงเนิน และสุดฤดี ประเทืองวงศ์. 2555. เชื้อรา Peronosclerospora sorghi ที่ต้านทานสารเคมีชักนำให้เกิดโรคราน้ำค้างที่รุนแรงในข้าวโพด. ในรายงานการประชุมวิชาการอารักขาพืช ครั้งที่ 10: การอารักขาพืชไทยในสภาวะโลกร้อน 22-24 กุมภาพันธ์ 2555 โรงแรมคุ้มภูคำ เรสซิเดนซ์ จังหวัดเชียงใหม่.

5. วราภรณ์ บุญเกิด พัชรวิภา ใจจักรคำ สุพจน์ กาเซ็ม จีรนันท์ แหยมสูงเนินและสุดฤดี ประเทืองวงศ์.2556. Mating type ชนิดใหม่ของ Exserohilum turcicum ในประเทศไทย. ใน รายงานการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 36 วันที่ 5-7 มิถุนายน 2556 โรงแรมอัศวรรณ จังหวังหนองคาย: หน้า 205-213.

6.Warapon BunkoedSupot Kasam Patcharavipa Chaijuckam Wanchai Yenpet Jeeranan Yhamsoongnern and Sutruedee Prathuangwong. 2013. Mating type diversity of Setosphaeria turcica isolates in Thailand. In 10th International Congress of Plant Pathology (ICPP) 2013 25-30 August 2013, Beijing, China. P.121.

7. วราภรณ์ บุญเกิด พัชรวิภา ใจจักรคำ สุพจน์ กาเซ็ม จีรนันท์ แหยมสูงเนินและสุดฤดี ประเทืองวงศ์.2556. ความต้านทานโดยสมบูรณ์ต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่ของข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสม. ใน รายงานการประชุมวิชาการอารักขาพืช ครั้งที่ 11:อารักขาพืชไทยก้าวไกลในประชาคมอาเซียน 26-28 พฤศจิกายน 2556 โรงแรมเซ็นทารา แอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น: หน้า78 -79.

8. วราภรณ์ บุญเกิด พัชรวิภา ใจจักรคำ สุพจน์ กาเซ็ม จีรนันท์ แหยมสูงเนินและสุดฤดี ประเทืองวงศ์. ISSR ไพรเมอร์ที่มีความจำเพาะต่อการจำแนกความแตกต่างของ Exserohilum turcicum. ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-7 กุมภาพันธ์ 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ: หน้า 163-169.

9. วราภรณ์ บุญเกิด พัชรวิภา ใจจักรคำ สุพจน์ กาเซ็ม จีรนันท์ แหยมสูงเนินและสุดฤดี ประเทืองวงศ์. การประเมินความต้านทานโรคราน้ำค้างของข้าวโพดหวานพันธุ์การค้าและการใช้สารเคมีควบคุม.  ในรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 วันที่ 24-25 กรกฏาคม 2557. โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก. หน้า 113-119.

10. Warapon BunkoedSupot Kasam Patcharavipa Chaijuckam Jeeranan Yhamsoongnern and Sutruedee Prathuangwong. 2014. Sexual reproduction of Setosphaeria turcica in natural corn fields in Thailand. Kasetsart J. (Nat.sci.) 48: 175-182.

11. วราภรณ์ บุญเกิดพัชรวิภา ใจจักรคำ สุพจน์ กาเซ็ม จีรนันท์ แหยมสูงเนิน  ลาวัลย์ กลัดสุวรรณ มะลิดา ชูรินทร์ และสุดฤดี ประเทืองวงศ์. 2558. ผลของสารปฏิชีวนะที่มีต่อการยับยั้งการเจริญของExserohilum turcicum ด้วยเชื้อปฏิปักษ์ Pseudomonas fluorescens SP007s. ใน บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ: หน้า 34.

12. วราภรณ์ บุญเกิดพัชรวิภา ใจจักรคำ สุพจน์ กาเซ็ม จีรนันท์ แหยมสูงเนิน  และสุดฤดี ประเทืองวงศ์. 2558. การจัดการโรคใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพดด้วยการใช้พันธุ์ต้านทานโรค สารเคมี และจุลินทรีย์ปฏิปักษ์. ใน รายงานการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 37 วันที่ 5-7 สิงหาคม 2558 ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา .หน้า 325-336.

13.วราภรณ์ บุญเกิด จีรนันท์ แหยมสูงเนิน และ นัฐธิภรณ์ เดชบุรัมย์. 2560. การควบคุมโรคเหี่ยวเหลือง ของมะเขือเทศด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชและจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในสภาพเรือนทดลอง. ใน บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 มกราคม -3 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ: หน้า 37.

14. วราภรณ์ บุญเกิด, พัชรวิภา ใจจักรคำ, สุพจน์ กาเซ็ม, สดใส ช่างสลัก, จีรนันท์ แหยมสูงเนินและสุดฤดี ประเทืองวงศ์. 2560. ความรุนแรงโรคและสารพิษ Fumonisin ของโรคฝักเน่าจากเชื้อฟิวซาเรี่ยมที่สะสมบนข้าวโพด. ใน รายงานการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 38 วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวังนครสวรรค์: หน้า 94 -101.

15. วราภรณ์ บุญเกิด พัชรวิภา ใจจักรคำ สุพจน์ กาเซ็ม สดใส ช่างสลัก จีรนันท์ แหยมสูงเนิน และสุดฤดี ประเทืองวงศ์. 2560. ความรุนแรงของโรคฝักเน่าข้าวโพดจากเชื้อฟิวซาเรี่ยมที่จังหวัดนครราชสีมา. ใน รายงานการประชุมวิชาการอารักขาพืช ครั้งที่ 13: “ปฏิรูปอารักขาพืชไทย สู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 21-23 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง: หน้า 518-527.

16. วราภรณ์ บุญเกิด พัชรวิภา ใจจักรคำ สุพจน์ กาเซ็ม สดใส ช่างสลัก จีรนันท์ แหยมสูงเนิน และสุดฤดี ประเทืองวงศ์. 2560. การประเมินโรคฝักเน่าที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium ของข้าวโพดไร่จากศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ. ใน รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 โรงแรมกรุงศรีรีเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา: หน้า 60-67.

17. Warapon Bunkoed Patcharavipa Chaijuckam Tiyakhon Chatnaparat Supot Kasam Changsaluk Sodsai Jeeranan Yhamsoongnern and Sutruedee Prathuangwong. 2018. Outbreaks of Fusarium ear rot on Maize in Thailand. In 13th Asian Maize Conference and Expert Consultation on Maize for Food, Feed, Nutrition and Evironmental Security, October 8-10, 2018 Ludhiana, India. P. 109-116.

18. วราภรณ์ บุญเกิด อมรศรี ขุนอินทร์ และกิตติศักดิ์ ศรีชมพร. 2019. ความผิดปกติของข้าวโพดที่แสดงอาการใบหงิก. ใน การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ วันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมลพบุรี อินน์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ลพบุรี