ผู้บริหาร

รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย

รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

นางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร

ดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิจัย

น.ส.สดใส ช่างสลัก
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการวิชาการ

บุคลากรฝ่ายวิจัย

งานปรับปรุงพันธุ์

น.ส.ณัฐนี จุติโรจน์ปกรณ์
นักวิจัย

นายถวิล นิลพยัคฆ์
เจ้าหน้าที่วิจัย

นางอำไพ พรหมณเรศ
นักวิจัยชำนาญการ

น.ส.จีรนันท์ แหยมสูงเนิน
เจ้าหน้าที่วิจัย

น.ส.รัตติกาน เกิดผล
นักวิจัย

งานอารักขาพืช

น.ส.ณัฐพร วรธงไชย
นักวิชาการเกษตร

การผลิตและปรับสภาพเมล็ดพันธุ์

นายชัยมงคล ตะนะสอน
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร

งานเขตกรรม ดินและปุ๋ย

สรีระวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ

งานแปรรูปผลิตภัณฑ์

น.ส.เสาวนีย์ ฝัดศิริ
เจ้าหน้าที่วิจัย

งานส่งเสริมและทดสอบพันธุ์

นายสมชาย โพธิสาร
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร

บุคลากรฝ่ายอำนวยการ

นางประนอม คงสกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

น.ส.จิรธนา ศรีดาหลง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

นายสุขสันต์ พันธ์ทอน
ช่างเครื่องยนต์ชำนาญงาน

นายณรงชัย บุญศรี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

น.ส.ปราณี น้องเดชา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายบัณฑิต ชมไชย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายชาญณรงค์ ตั้งคณาทรัพย์
วิศวกรชำนาญการ

นางศศินันท์ ทิพย์โอสถ
นักทรัพยากรบุคคล

นางวราภรณ์ วงศ์พิลา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางปิยนุช ศรไชย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.จิฬาพร สุขมี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

น.ส.สายพิณ ทรัพย์เฉลิม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.ภคมน รตนทรงรัฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.อัจฉรินทร์ เมืองกลาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.มาริสา เสาวคตภูมิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสมศักดิ์ สนเทศ
วิศวกร