ผู้บริหาร

รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

นางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร

รศ.ดร. ธานี ศรีวงศ์ชัย
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.ดร. พนามาศ  ตรีวรรณกุล
ฝ่ายหารายได้

บุคลากรฝ่ายวิจัย

งานปรับปรุงพันธุ์

นายถวิล นิลพยัคฆ์
เจ้าหน้าที่วิจัย

น.ส.จีรนันท์ แหยมสูงเนิน
เจ้าหน้าที่วิจัย

Upload Image...

งานอารักขาพืช

การผลิตและปรับสภาพเมล็ดพันธุ์

นายชัยมงคล ตะนะสอน
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร

งานเขตกรรม ดินและปุ๋ย

สรีระวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ

งานแปรรูปผลิตภัณฑ์

น.ส.เสาวนีย์ ฝัดศิริ
เจ้าหน้าที่วิจัย

งานส่งเสริมและทดสอบพันธุ์

นายสมชาย โพธิสาร
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร

บุคลากรฝ่ายอำนวยการ

นางประนอม คงสกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

น.ส.จิรธนา ศรีดาหลง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

นายสุขสันต์ พันธ์ทอน
ช่างเครื่องยนต์ชำนาญงาน

นายณรงชัย บุญศรี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

น.ส.ปราณี น้องเดชา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายบัณฑิต ชมไชย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายชาญณรงคฺ์ ตั้งคณาทรัพย์
วิศวกรชำนาญการ

นางศศินันท์ ทิพย์โอสถ
นักทรัพยากรบุคคล

นางวราภรณ์ วงค์พิลา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางปิยนุช ศรไชย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.จิฬาพร สุขมี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

น.ส.สายพิณ ทรัพย์เฉลิม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.ภคมน รตนทรงรัฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.อัจฉรินทร์ เมืองกลาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.มาริสา เสาวคตภูมิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป