เมนูหลัก
 
วันนี้

 
Link  ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
Link  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทเมล็ดพันธุ์
 
Link ข่าวจากหนังสือพิมพ์
 

 

"การประชุมเกษตรกร ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา  17.00 น.
ณ อาคารสโมสร ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ"

ด้วยโครงการวิจัยและส่งเสริมการผลิตข้าวโพดหวานฝักสด และผลิตภัณฑ์เกษตรชุมชน ประจำปี 2560 ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดประชุมเกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกข้าวโพดหวาน  ไร่สุวรรณ ครั้งที่ 2/2560 ขึ้น ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ อาคารสโมสร ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีสาระสำคัญในการประชุมดังนี้

เรื่องที่ 1 หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดหวาน

เรื่องที่ 2 การอบรมเกษตรกรสมาชิกเรื่อง เขตกรรมเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดหวาน

เรื่องที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

เรื่องที่ 4 อื่นๆ (ถ้ามี)

         
 
แหล่งทุนวิจัย
  • แหล่งทุนวิจัยภายใน
  • แหล่งทุนวิจัยภายนอก

ติดต่อศูนย์วิจัยฯ

เลขที่ 298 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ
ต.กลางดง อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา 30320
Tel . 061-558 5280-1
Fax. 0-4436-1108
e-mail: raisuwan@ku.ac.th

รายงานสภาพอากาศ
 
 
 
 
 
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 298 หมู่ 1 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320