ผลงานวิจัยพันธุ์พืช

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ผสมเปิด :

พันธุ์ สุวรรณ 1

พันธุ์ สุวรรณ 2

พันธุ์ สุวรรณ 3

พันธุ์ สุวรรณ 5

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสม :

พันธุ์ สุวรรณ 4452

พันธุ์ สุวรรณ 5720

พันธุ์ สุวรรณ 5731

พันธุ์ สุวรรณ 5819

พันธุ์ สุวรรณ 5821

ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวแอนโทไซยานินสูง:

พันธุ์ KPSC 901 และ KPSC 903

ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยว :

พันธุ์ Kspsx5903

พันธุ์KSSC 503

พันธุ์อินทรี 2

พันธุ์อินทรี 1

ข้าวโพดฝักอ่อนที่ไม่ต้องถอดยอด:

พันธุ์เกษตรศาสตร์ 1

ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอด:

พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2

พันธุ์เกษตรศาสตร์ 3

ข้าวโพดข้าวเหนียว:

พันธุ์Kwsx 5901

พันธุ์ รัชตะ 1

ข้าวฟ่างเมล็ด:

พันธุ์KU439

พันธุ์KU630

พันธุ์KU804

พันธุ์KU902

ข้าวฟ่างไม้กวาด:

พันธุ์รวงเรียว 1

ข้าวฟ่างหางกระรอก:

พันธุ์กินรี 1

พันธุ์กินรี 2

ข้าวฟ่างหวาน

หญ้าไข่มุก:

พันธุ์ KU01