คณะผู้บริหารศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย

รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

นางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร

ดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิจัย

น.ส.สดใส ช่างสลัก
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการวิชาการ

นางประนอม คงสกุล
ฝ่ายบริหารและธุรการ

น.ส.แสงแข  น้าวานิช
ฝ่ายงานวิจัย

นางอำไพ พรหมณเรศ
ฝ่ายบริการวิชาการ

ดร.วราภรณ์ บุญเกิด
ฝ่ายบริการทั่วไป

นายชาญณรงค์  ตั้งคณาทรัพย์
ฝ่ายบริการงานวิจัย

นางยุวดี อินจันทร์
ฝ่ายผลิตและปรับสภาพเมล็ดพันธุ์