น.ส. ปรียา แข็งการเขตร์

คณะ เกษตร  สาขา พืชไร่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การพัฒนาข้าวโพดไร่สายพันธุ์แท้และลูกผสมเดี่ยวสำหรับปลูกในพื้นที่นาเขตชลประทานช่วงฤดูแล้ง

น.ส.จิราพรรณ บานชื่น

คณะ เทคโนโลยีการเกษตร  สาขา พืชไร่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การปรับปรุงประชากรข้าวโพดหวาน KSC 3(HI)C4 โดยวิธีสายพันธุ์ผสมตัวเองชั่วที่ 2

น.ส.พิมพ์ชนก ชาลีกุล

คณะ เกษตร  สาขา เกษตรศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การปรับปรุงประชากรข้าวโพดหวานพันธุ์ KSC2(HI) โดยวิธีสายพันธุ์ผสมตัวเองชั่วที่ 3 ผสมกับตัวทดสอบ

น.ส.วรรษมน มงคล

คณะ เกษตร สาขา พืชไร่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การปรับปรุงประชากรข้าวโพดหวาน 2 ประชากรต้านทานต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่และโรคราน้ำค้าง

น.ส.ศุภศรี คุ้มภัย

คณะ เกษตร สาขา พืชไร่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลของรูปร่างและลักษณะเมล็ดต่อการจัดกลุ่มเฮตเทอโรซิสในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

นาย RATHA PHA

คณะ เกษตร  สาขา วิจัยและพัฒนาการเกษตร(หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การวิเคราะห์เสถียรภาพของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลูกในพื้นที่นาและพื้นที่ไร่ของประเทศไทย

นายณัฐวุฒิ นิสสัย

คณะ เกษตร  สาขา พืชไร่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยวและสภาพการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด